Regulamin oceniania zawodników

 

§1. Oceny FCBarca.com.

1. Cykl ocen pomeczowych jest ciągiem artykułów dotyczących postawy zawodników Barcelony w rozgrywanych przez nich spotkaniach klubowych. W wyjątkowych okolicznościach zakres ten może zostać również rozszerzony na poczynania zawodników w swoich reprezentacjach narodowych.

2. Oceny składają się z części liczbowej, którą stanowi konkretna nota przyznawana indywidualnie każdemu zawodnikowi, oraz z części opisowej, w której w kilku zdaniach streszczony jest przebieg gry piłkarza.

§2. Rodzaje rozgrywek, za które publikowane są oceny.

Oceny są wystawiane piłkarzom pierwszego zespołu za postawę w meczach rozgrywek:

- klubowych krajowych: Liga Hiszpańska, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii;

- klubowych międzynarodowych: Liga Mistrzów lub Liga Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar Europy;

- reprezentacyjnych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Copa America, itp. – o ile Redakcja serwisu podejmie decyzję o relacjonowaniu tychże turniejów.

§3. Termin publikacji ocen.

Po każdym meczu rozegranym we wspomnianych wyżej rozgrywkach oceny są publikowane nie później niż 48 godzin po zakończeniu danego spotkania. W wyjątkowych przypadkach termin publikacji ocen może ulec zmianie.

§4. Skład zespołu oceniającego.

Piłkarze są finalnie oceniani przez redaktorów publikujących przydzielonych do każdego spotkania z zespołu oceniającego, w skład którego wchodzą:

- Piotrek ViscaBarca123 Guziński.

- Andrzej VeB92Nov Nowicki,

- Adam pax Krawczyk,

- Daniel Olbryś,

- Marcin Peciak Peciak,

Jednocześnie udział w ocenach, jako redaktorzy pomocniczy, mogą brać specjalnie wyznaczeni do tego inni członkowie Redakcji.

§5. Skala ocen standardowych oraz noty specjalne.

1. Skala ocen standardowych wystawianych zawodnikom zawiera się w przedziale liczb od 1 do 10 włącznie, przy gradacji co 1 stopień.

Znaczenie opisowe poszczególnych not jest następujące:

1 – kompromitująco

2 – fatalnie

3 – bardzo słabo

4 – słabo

5 – przeciętnie

6 – dobrze

7 – bardzo dobrze

8 – świetnie

9 – rewelacyjnie

10 – fenomenalnie (klasa światowa)

2. W przypadku niemożliwości ocenienia zawodnika stosujemy notę standardową spoza skali. Jest nią „brak oceny” – nota wystawiana piłkarzowi, który grał za krótko, żeby móc zaprezentować się na plus bądź na minus – nie zaprezentował żadnego udanego bądź nieudanego zagrania, ograniczając się do wymieniania prostych podań oraz biegania. W praktyce przeważnie tak określa się występ zawodnika rezerwowego, który niczym się nie wyróżnił, a spędził na boisku około kwadransa lub mniejszą liczbę minut.

§6. Mechanizm oceniania oraz kryteria brane pod uwagę przez zespół oceniający.

1. Każdy opublikowany artykuł ocenowy jest składową not wystawionych przez wszystkich redaktorów zaangażowanych w analizę danego meczu.

2. Odpowiedzialność końcowa za kształt artykułu – zawartość wizualną oraz merytoryczną – spoczywa na redaktorze publikującym, którego nick lub imię i nazwisko jest widoczne tuż obok dokładnej daty opublikowania ocen. Redaktorowi publikującemu w procesie tworzenia not pomaga grono redaktorów pomocniczych, jednak odpowiedzialność za artykuł nadal spoczywa na redaktorze publikującym.

3. Skład oceniających jest podawany w treści artykułu ocenowego tuż po standardowym wstępie.

4. Każdy redaktor pomocniczy ogląda w całości mecz i na tej podstawie wystawia swoje oceny, przekazując je niezwłocznie redaktorowi publikującemu. Redaktor publikujący ogląda mecz minimum raz, po czym przeprowadza analizę najważniejszych sytuacji, które w głównej mierze decydują o nocie każdego zawodnika.

5. Dla każdego redaktora notą wyjściową przy ocenianiu zawodników jest 5 (przeciętnie). W toku dalszej analizy redaktor określa notę końcową, która jest składową poniższych czynników:

- czas gry zawodnika,

- wystąpienie w składzie podstawowym/wejście z ławki rezerwowych,

- pozycja zawodnika na boisku w odniesieniu do formacji taktycznej,

- rodzaj indywidualnych zadań taktycznych wypełnianych przez zawodnika, o ile istnieje możliwość wyciągnięcia wniosków z przebiegu spotkania,

- udane zagrania oraz błędy wynikające z przebiegu gry,

- aktualny stan zdrowia zawodnika (zaliczają się do tego wyłącznie zdarzenia losowe powstałe w ciągu trwania danego spotkania – w innym przypadku zawodnik traktowany jest jako w pełni zdrowy),

- indywidualne statystyki meczowe (strzały, strzały celne, liczba podań, procent celnych podań, kluczowe podania, udane przerzuty, udane dryblingi, straty, odbiory, faule, faulowany, spalone, interwencje – w przypadku bramkarzy),

- warunki atmosferyczne oraz techniczne występujące podczas spotkania, mające istotny wpływ na przebieg gry zawodnika,

- wszelkie przypadki losowe mające wpływ na przebieg gry zawodnika.

6. Każdorazowo redaktorzy biorący udział w ocenianiu zawodników wybierają Zawodnika Meczu wg Redakcji FCBarca.com. Wybór ten jest zawsze w pełni autonomiczny i nie podlega zmianie.

§7. Indywidualne opisy gry zawodników.

1. Do każdego artykułu ocenowego, poza notą indywidualną, dołączony jest opis gry danego zawodnika, który jest redagowany i zatwierdzany przez redaktora publikującego, i który stanowi uzupełnienie indywidualnej oceny.

2. Celem opisu gry jest zobrazowanie powodów wystawienia danej oceny, uargumentowanie jej oraz uatrakcyjnienie publikowanego artykułu. Opis gry nie posiada sztywnego szablonu i może być w dowolny sposób utworzony oraz nacechowany przez redaktora publikującego.

3. Zespół oceniający dokłada wszelkich starań w kwestii utrzymania możliwie najwyższego poziomu merytorycznego oraz językowego opisów gry zawodników przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności ich formy i różnorodności.

§8. Statystyki meczowe.

1. Statystyki indywidualne są publikowane w każdym artykule ocenowym i stanowią uzupełnienie noty oraz opisu gry zawodnika.

2. Wprowadzaniem statystyk indywidualnych zajmuje się zespół statystyków, korzystający z portali statystycznych oraz serwisów sportowych zaaprobowanych przez zespół oceniający. Osobą finalnie odpowiedzialną za poprawność wprowadzonych statystyk jest redaktor publikujący.

3. Portale statystyczne oraz serwisy sportowe zaaprobowane przez zespół oceniający:

- whoscored.com,

- marca.com,

- as.com,

- sofascore.com.

5. Zespół oceniający, mając na uwadze obszerność statystyk oraz ograniczony czas na publikację ocen, w pełni zdaje się na podane w poprzednim punkcie portale i nie bierze pod uwagę możliwości ewentualnych zmian tychże statystyk. Statystyki podane na ww. portalach są zatem ostateczne.

6. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach zespół oceniający może przy tworzeniu statystyk meczowych skorzystać z portali innych niż te wymienione w punkcie 4. lub samemu utworzyć statystyki.

§9. Wpływ użytkowników na kształt ocen pomeczowych.

1. Zarejestrowani użytkownicy serwisu FCBarca.com mają wpływ na powstanie artykułu ocenowego, korzystając z możliwości wyboru Zawodnika Meczu wg czytelników FCBarca.com oraz z indywidualnego wystawienia not każdemu z występujących w danym meczu zawodnikowi na interaktywnej planszy.

2. Wybór Zawodnika Meczu wg czytelników FCBarca.com oraz indywidualne wystawienie not piłkarzom przez użytkowników jest niezależną formą oceniania, w którą zespół oceniający nie ingeruje. W tym przypadku decyduje procent głosów oddanych przy wyborze Zawodnika Meczu wg czytelników oraz średnia ocen użytkowników z wystawionych każdemu zawodnikowi indywidualnie.

3. Limit czasowy wyboru Zawodnika Meczu wg czytelników FCBarca.com oraz wystawiania indywidualnych not zawodnikom przez użytkowników trwa do momentu opublikowania artykułu ocenowego na portalu.

4. Narzędzia oceniania udostępnione użytkownikom są w pełni autonomiczne, jednak zespół oceniający zastrzega sobie możliwość wprowadzania korekt w wyjątkowych sytuacjach wraz z informacją dla użytkowników o przeprowadzonych zmianach.

5. Zespół oceniający umożliwia użytkownikom wpłynięcie na noty końcowe zawodników. Może się to stać jednak pod pewnymi warunkami:

- każdy komentarz jest analizowany osobno,

- nowa ocena dla zawodnika wnioskowana w komentarzu musi różnić się przynajmniej o 2 stopnie od tej wystawionej przez zespół oceniający,

- propozycja zmiany oceny musi zawierać rzeczową, merytoryczną i kulturalną argumentację. Należy pamiętać, że komentarz jest subiektywną opinią autora i nie może dyskryminować zdania innych użytkowników oraz zespołu oceniającego. Komentarze niespełniające tych kryteriów nie będą brane pod uwagę.

- analizowany komentarz musi zostać polecony przez wystarczającą liczbę użytkowników zarejestrowanych w serwisie.

§10. Podsumowania artykułów ocenowych.

1. Zespół oceniający na początku każdego miesiąca może dokonywać podsumowania artykułów ocenowych za miesiąc poprzedni. Interwał podsumowań w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie.

2. Podsumowanie artykułów ocenowych składa się z opisu, prezentacji wybranych statystyk oraz średniej arytmetycznej not wystawionych poszczególnym zawodnikom. Składowe te zespół oceniający bierze ze wszystkich artykułów ocenowych z danego miesiąca.  

3. Zespół oceniający może również wybrać Zawodnika Miesiąca wg Redakcji FCBarca.com. Tytuł ten otrzymuje zawodnik, którego średnia ocen w danym miesiącu jest najwyższa.

4. Zespół oceniający nie przewiduje zmiany publikowanych przez siebie podsumowań artykułów ocenowych ze względu na jednoznaczność ankiety oraz średnią arytmetyczną not zawodników, które nie podlegają dyskusji.

§11. Postanowienia końcowe.

1. Zespół oceniający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym regulaminie.

2. Regulamin wchodzi życie wraz z rozpoczęciem sezonu ligowego 2019/2020.