Początki Fundació FC Barcelona datuje się na rok 1994. W swoim początkowym okresie działalności, organizacja funkcjonowała w świadomości społeczeństwa poprzez organizowanie różnego rodzaju społecznych, kulturalnych czy sportowych wydarzeń. Fundacja była idealnym środkiem dla klubu to promowania różnych akcji wśród ludzi, zyskując poparcie członków klubu oraz kibiców Barcy. Dotacje były głównie wykonywane przez duże firmy w kraju, które z czasem stawały się honorowymi członkami, partnerami czy obejmowały patronat nad fundacją.

Prawdziwym przełomem był rok 2006, kiedy to Fundacja rozpoczęła nowy etap i stała się nieodłączną częścią FC Barcelona. Główną zmianą i decyzją jaka została podjęta to przeznaczanie 0,7% wpływów klubu do wspierania programów i projektów fundacji. Dzięki temu, udało się wzmocnić współpracę z UNICEFem, UNESCO i UNHCR/ACNUR. Dzięki tej aktywności, klub został uhonorowany członkostwem w ECOSCO (Rada Społeczno-Gospodarcza Narodów Zjednoczonych).

Misja

Misją Fundació FC Barcelona jest promowanie charakterystycznego modelu społecznego poprzez rozwój solidarności, działalność kulturalną i edukacyjną (zarówno na własną rękę jak i w ramach współpracy) w celu konsolidacji społecznego zaangażowania Barcy jako „Więcej niż klub” w Katalonii i na świecie, nadając mu wyjątkowy wymiar w skali globalnej.

Cele

Głównymi celami Fundacji są:

Promowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania skrajnego ubóstwa i chorób, które wpływają przede wszystkim na dzieci oraz na rzecz edukacji dla wszystkich i równości płci, jak przewidziano w Milenijnych Celach Rozwoju (MDG).

Promowanie i oferowanie narzędzi do wspierania wartości sporu wśród dzieci takich jak wysiłek, szacunek, przyjaźń i tolerancja zarówno na poziomie szkolnym jak i w centrach sportowych i wypoczynkowych.

Wspierać i zachęcać działania skierowane na normalizację społeczną osób niepełnosprawnych, imigrantów i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przyczynianie się do rozwoju kultury, obrony wartości cywilnej, wolności i demokracji, które zawsze definiowały nasz klub i historię naszego kraju.

Propagowanie sportu wśród młodzieży i akademickiego kształcenia sportowców będących częścią instytucji Barca.

Wspierać i pomagać emerytowanych zawodników klubu, którzy tworzyli i nadal stanowią część historii naszego klubu.

Solidarność i współpraca

Dzięki tej branży programów prowadzonych przez Fundació FC Barcelona opiekuńczy i społeczny wymiar klubu jest skonsolidowany, globalizując zaangażowanie klubu, który poprzez różne inicjatywy troszczy się o osoby, które potrzebują najwięcej pomocy, szczególnie narażone dzieci i ich środowiska społeczne.

Programy wchodzące w skład tego działu zostały utworzone przez Fundację FCB i są to: XICS (Międzynarodowa Sieć Centrów Solidarności) i JES (Dni Sportowej Solidarności).

XICS


Sport musi być również systematycznie włączany do programów pomocy dla dzieci, a zwłaszcza tych, które żyją w ubóstwie, pośród chorób i konfliktów – Kofi Anan, siódmy Sekretarz Generalny ONZ.

Zgodnie ze słowami Kofi Aniana, Fundacja stworzyła program Xarxa Internacional de Centra Solidaris(Międzynarodową Sieć Centrów Solidarności – XICS), którego głównym celem jest utworzenie dodatkowych centrów na różnych kontynentach, oferujących wsparcie w zakresie szkolnictwa, opieki zdrowotnej, pomocy psychospołecznej i dostępuj do sportu i rekreacji dla najbardziej potrzebujących dzieci. Program ten również bierze pod uwagę kwestie równości płci.

Sport i obywatelstwoUprawianie sportu i wartości odpowiedzialnego obywatelstwa idą w parze ze sportowym dychem, co jest najszlachetniejszym wyrazem, że sport jest również rodzajem odpowiedzialności cywilnej, która powinna funkcjonować we wszystkich dziedzinach aktywności społecznej.

Sport i obywatelstwo jest przekazem, który był popularyzowany w latach 30. przez ówczesnego prezydenta Barcelony – Josepa Sunyola, na łamach swojej gazety La Ramola oraz przez Pompeu Fabrę – przewodniczącego Unii Katalońskiej Federacji Sportu (UFEC). Obaj panowie, byli wielkimi entuzjastami i obrońcami rozpowszechniania sportu jako społecznej strategii mającej na celu wzmocnienie poczucia obywatelskiej odpowiedzialności.

Wartości, w które wierzyli ówcześnie Sunyol i Fabra, wierzy obecnie Fundacja FC Barcelona. Uważa się, że wartości związane z duchem sportu, zaangażowaniem i postawą, które charakteryzują dobrego sportowca, są podobne do tych, które obserwuje się u przykładnego obywatela. Członkowie Fundacji są przekonani, że wartości ducha sportowej rywalizacji są wartościami odpowiedzialności obywatelskiej, a więc sport ma ekstremalnie pozytywny wpływ na życie i socjalizację.

Fundacja zgromadziła szereg programów w ramach ogólnego tytułu akcji „Sport i obywatelstwo”, które zostały podzielone na cztery grupy.

Edukacja i sport

Dzięki programom Edukacja i sport, Fundacja wspiera edukację sportową oraz rozprzestrzenia to na cały świat. Trudno znaleźć w sferze wartości obywatelski lepsze przykłady niż te w sporcie. W społeczeństwie, takie wartości jak: wysiłek, wytrwałość, pokora, uprzejmość, szacunek, poczucie sprawiedliwości i uczciwości, koleżeństwo, praca zespołowa, odpowiedzialność i zaangażowanie na rzecz wspólnych celów są powielane w sporcie w sposób wyjątkowo wyraźny.

Programy edukacyjne

Fundacja Programów Edukacyjnych, jest instrumentem, które zapewniają systemowi oświatowemu, nauczycielom, rodzinom ogromne narzędzia edukacyjne oparte o sport, które mają ogromny potencjał nauczania.

Pierwszy z tych programów dostępny online nazywa się „Juga-la!” (Zagraj w to!) w Katalonii i „¡Juégala!” w Ameryce Łacińskiej oraz Hiszpanii.

Sport

Programy fundacji traktujące o duchu sportowej rywalizacji są stworzone do upowszechniania sportu pod względem edukacji moralnej młodych sportowców, a tym samym uskuteczniając środki pozytywnej socjalizacji.

Pierwszy program nosi tytuł „Fem equip, fem ciutat” (Grajmy jako zespół, żyjmy razem). Jest to model zarządzania obywatelskimi wartościami i budowania świadomości o takich wartościach w lokalnych klubach sportowych.

Opieka społeczna i jedność

Sport uczy nas solidarności, pracy zespołowej i zasady, że nigdy nie powinniśmy zostawiać naszych kolegów z tyłu. To oczywiście ma również zastosowanie w społeczeństwie.

Szacunek, koleżeństwo, uczciwość i sprawiedliwość – wartości, które uczymy się w sporcie są niezgodne z dyskryminacją czy ubliżaniem innym z powodu ich odmienności.

Poza boiskiem, naszym zespołem jest nasza rodzina, praca, koledzy w szkole, sąsiedzi, rodacy czy cała ludzkość. To jest zespół dla którego gramy nawet jeśli uprawiamy sport.

Programy jedności skierowane są do imigrantów jak chociażby „Tots Colors” (Wszystkie kolory). Turnieje sportowe mają na celu zwalczanie postaw i działań, o których mówi się niechętnie bądź są odmienne od kulturowej i etnicznej różnorodności.

W dodatku, inicjatywy takie jak „Un somni per un regal” (Marzenie jako prezent) umożliwia sportowcom z różnych sekcji FC Barcelona i członkom klubu wspieranie dzieci, które są chore lub społecznie marginalizowane, poprzez podarowanie im zabawek czy przekazanie im ich osobiście w szpitalach.

Słowa i sztuka

Sport jest częścią kultury. Stąd, organizacja taka jak FC Barcelona i jej Fundacja nie może stać z boku postępu kulturalnego.

Fundacja bierze udział w programach, które mają na celu wspieranie kultury w najszerszym tego słowa znaczeniu, ponieważ jest podstawowym elementem jakości życia i spójności społecznej, w ludzkim szczęściu i jakości koegzystencji.

Program promujący czytanie książek nazywa się „Lletres al Camp” (Camp Nou i literatura) i międzynarodowa nagroda dziennikarska imienia Vázqueza Montalbána jest efektem tego działania. Przyznawana jest od 2004 roku, w dwóch kategoriach: dziennikarstwo sportowe oraz dziennikarstwo kulturowe i/lub polityczne.

Badanie, rozwój i innowacje

W tej dziedzinie, Fundacja pokazuje swoje zaangażowanie na rzecz postępu naukowego i dąży do dokonania przełomów w badaniach, by przyczynić się do poprawy wiedzy, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Fundacja ma dwa kierunki badań w tej dziedzinie:

- Choroby serca
- Patologie mięśni i ścięgien

W obu przypadkach, projekty są nakreślone i rozwijane w ścisłej współpracy z służbami medycznymi FC Barcelona.

Ponadto, Fundacja prowadzi także serię konferencji, for czy rozmów przy okrągłym stole, by dyskutować o problemach związanych ze sportem.

Sojusze z ONZ

Fundacja FC Barcelona znalazła bardzo ważnych partnerów w swoich działaniach na rzecz dzieci. Trzy agencje Narodów Zjednoczonych wyraziło chęć połączenia sił z fundacją: UNICEF, UNESCO i UNHCR/ACNUR. Wszyscy razem idą w myśl fragmentu klubowego hymnu „tots units fem força” (razem jesteśmy silni).

UNICEF

Porozumienie będzie obowiązywało przynajmniej pięć lat, na mocy którego klub przekazuje półtora miliona euro rocznie na projekty wybrane przez Fundację i UNICEF, mające na celu wspieranie najbardziej potrzebujących dzieci.


UNCESCO


Fundacja dąży do zwiększenia świadomości, jak dużą rolę odgrywa sport w edukacji i rozwoju młodych ludzi. Pięcioletnie porozumienie nie zawiera finansowego wsparcia, a opiera się na wspólnym zaangażowaniu i tworzeniu nowych programów pomocy.


UNHCR/ACNUR

Przez trzy lata, będą uruchamiane programy w obozach dla uchodźców na całym świecie. Umowa również nie zawiera żadnego wkładu finansowego, ale zobowiązuje obie organizacji do pozyskiwania wymaganych zasobów do realizacji projektów.