Wotum nieufności w Barcelonie - jaka jest procedura i kto jest uprawniony do głosowania?

Julia Cicha/Łukasz Lewtak

3 września 2017, 18:31

FCBarcelona.cat

49 komentarzy

W najbliższych dniach Agusti Benedito będzie musiał zebrać podpisy ok. 16 500 socios pod wnioskiem o głosowanie w sprawie wotum nieufności przeciwko zarządowi Josepa Marii Bartomeu, aby jego misja, o której mówi od kilku miesięcy, mogła zakończyć się powodzeniem. Osiągnięcie takiej liczby głosów poparcia nie będzie jednak ostatecznym sukcesem, ponieważ następnie w referendum aż 2/3 głosujących będzie musiało opowiedzieć się przeciwko obecnym władzom FC Barcelony.

W związku z wieloma pytaniami, jakie pojawiają się przy okazji wniosku o wotum nieufności, chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości i przedstawić szczegółowo dokładne procedury z tym związane, publikując obszerny fragment Statutu FC Barcelony, który reguluje te kwestie. Poniżej znajdziecie treść artykułów 55, 41, 43.2 oraz 35 najważniejszego klubowego dokumentu.

Sekcja 5. WOTUM NIEUFNOŚCI

Artykuł 55. Wotum nieufności

55.1. Podmioty wniosku o wotum nieufności

Podmiotami, których może dotyczyć wniosek, są wszyscy członkowie Zarządu. Wniosek o wotum nieufności można złożyć przeciwko całemu Zarządowi lub części jego członków.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są wszyscy socios uprawnieni do głosowania w wyborach zgodnie z artykułem 41*.

55.2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wotum nieufności

Wniosek może złożyć 15% socios spełniających wymagania określone w artykule 41* i tym samym uprawnionych do głosowania. Przy wyliczaniu liczby socios stanowiącej 15% ogólnej liczby socios będzie brana pod uwagę całkowita liczba socios z czynnym prawem do głosowania w dniu oficjalnego złożenia wniosku - procedura złożenia wniosku opisana jest w artykule 55.3 podpunkt a). W związku z tym spis wszystkich wyborców powinien zostać zamknięty w dniu oficjalnego złożenia wniosku.

55.3. Procedura złożenia wniosku o wotum nieufności:

a) przed oficjalnym złożeniem wniosku wnioskodawcy powinni wysłać pismo do Zarządu, oznajmiając swoje zamiary i wymieniając osoby, przeciwko którym składany jest wniosek. W tym samym piśmie powinno się wnioskować o wydanie oficjalnych kart do głosowania, by następnie wykazać poparcie odpowiedniej liczby socios;

b) Zarząd, w ciągu pięciu dni roboczych, zobowiązany jest do wydania kart do głosowania zawierających:

− nazwę i herb FC Barcelony oraz nagłówek „Karta do głosowania w celu poparcia złożenia wniosku o wotum nieufności przeciwko…”, z nazwiskami członków Zarządu, których wniosek ten dotyczy, lub, we właściwym przypadku, nazwiskami wszystkich członków Zarządu;

− miejsce na wpisanie czytelnie nazwiska socio popierającego wniosek oraz na deklarację pełnoletności, niekaralności, przynajmniej rocznego stażu jako socio oraz braku zawieszenia w prawach socio;

− miejsce na wpisanie numeru socio oraz numeru jego dokumentu tożsamości, a także na podpis i datę;

− miejsce na dołączenie kopii obu stron dokumentu tożsamości socio.

Klub przekazuje dwukrotność liczby kart do głosowania potrzebnych do złożenia wniosku. Jeśli liczba ta okaże się niewystarczająca i wnioskodawcy złożą wniosek o wydanie dodatkowych kart, zostaną im one przekazane na ich koszt.

c) Wnioskodawcy będą mieli 14 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania kart do głosowania, na oficjalne złożenie przed Zarządem wniosku, w którym przedstawią powody złożenia wniosku i nazwiska członków Zarządu objętych wnioskiem, oraz dołączenie wypełnionych kart do głosowania.

55.4. Powołanie Komisji ds. Wniosku o Wotum Nieufności

W ciągu dziesięciu dni roboczych od momentu oficjalnego złożenia wniosku zostaje powołana Komisja ds. Wniosku o Wotum Nieufności, która kontroluje przebiegu całego procesu. W jej skład wchodzą:

- dwaj pierwsi socios podpisani pod złożonym wnioskiem;

- dwaj członkowie Zarządu, wyznaczeni przez sam Zarząd;

- przedstawiciel Katalońskiego Związku Piłki Nożnej, wyznaczony przez sam Związek i pełniący funkcję przewodniczącego Komisji.

W kwestii działania Komisji i wypełniania przez nią jej obowiązków mają zastosowanie analogiczne przepisy niniejszego Statutu dotyczące Komisji Wyborczej, w tym przepisy odnoszące się do podważania oraz odwoływania się od decyzji Komisji.

W ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia jej powołania Komisja sprawdza, czy wniosek spełnia odpowiednie wymagania, a w szczególności czy jest właściwie uzasadniony i czy poparła go odpowiednia liczba socios lub socios compromisarios**. Komisja może unieważnić podpisy, do których nie dołączono odpowiedniej dokumentacji, a także przeprowadzić dochodzenie w sprawie ich autentyczności.

Po weryfikacji Komisja decyduje, czy wniosek zostaje przyjęty. W żadnym wypadku nie zostanie przyjęty wniosek motywowany wydarzeniami, które miały miejsce przed wyborem na stanowisko członka lub członków Zarządu, których ten wniosek dotyczy, oraz wniosek motywowany sprawami niezwiązanymi z zarządzaniem klubem.

W przypadku spełnienia wszystkich wymogów wniosek zostaje przyjęty, a Zarząd klubu przeprowadza głosowanie nie wcześniej niż 10 i nie później niż 20 dni po przyjęciu wniosku. W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów wniosek zostaje odrzucony na podstawie decyzji wraz z uzasadnieniem, a informacja o tym fakcie jest przekazywana dwóm pierwszym socios podpisanym pod wnioskiem.

55.5. Głosowanie

Głosowanie zostaje ogłoszone przez Zarząd zgodnie z artykułem 43.2*** Statutu z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Głosowanie, liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników regulowane są analogicznie przepisami artykułu 53. Funkcję Komisji Wyborczej pełni Komisja ds. Wniosku o Wotum Nieufności.

Uprawnieni do głosowania są jedynie socios, którzy w dniu głosowania posiadają prawa wyborcze zgodnie z artykułem 41* oraz figurują w spisie wyborców w dniu ogłoszenia głosowania nad wotum nieufności.

Po zakończeniu głosowania Komisja przelicza głosy zgodnie z artykułem 53.2 i ogłasza wyniki. Wotum nieufności zostaje uznane tylko, jeśli 2/3 głosujących opowie się za takim rozwiązaniem, przy czym liczba socios popierających wotum musi wynosić co najmniej 10% wszystkich socios klubu.

Członkowie Zarządu objęci wotum nieufności zostają automatycznie zwolnieni ze swoich stanowisk zgodnie z artykułami 35.1 i 35.2****.

Jeśli liczba głosów nie jest wystarczająca, w ciągu roku nie można złożyć kolejnego wniosku o wotum nieufności z tych samych powodów.

* Treść artykułu 41 Statutu FC Barcelony:

W wyborach mogą brać udział socios, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) są pełnoletni i nie są ubezwłasnowolnieni,

b) są socio od co najmniej pięciu lat,

c) nie są zawieszeni w prawach socio,

d) figurują w aktualnym spisie wyborców zgodnie z artykułem 47.

** Socios compromisariossocios biorący udział w zgromadzeniu ogólnym, które co roku zatwierdza działania podjęte przez zarząd; większość z nich jest wybierana co dwa lata na drodze losowania (losuje się 2,5% ogólnej liczby socios, w 2016 roku było to 3570 osób) spośród wszystkich pełnoletnich socios z co najmniej pięcioletnim stażem jako socio. Wylosowani socios mogą zrezygnować z funkcji socio compromisario. W takim przypadku wybierane są kolejne osoby z wylosowanej przez komputer listy (łącznie wylosowana lista zawiera nazwiska 5% ogólnej liczby socios, tak aby automatycznie wyznaczyć ewentualnych zastępców dla 2,5% socios, którzy są pierwsi na liście). Socios compromisarios są również członkowie aktualnego zarządu klubu, 0,6% socios z najdłuższym stażem, członkowie komisji statutowych klubu (Komisji Dyscyplinarnej - 4 osoby, oraz Komisji Finansowej - 5 osób), byli prezydenci klubu oraz prezesi terytorialnych federacji fanklubów FC Barcelony, którzy zostali wybrani demokratycznie i są socios od co najmniej pięciu lat.

*** Treść artykułu 43.2 Statutu FC Barcelony:

Informacja o głosowaniu jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu i zostaje upubliczniona poprzez ogłoszenie co najmniej w dzienniku powszechnie dostępnym w Barcelonie lub poprzez bezpośrednie zawiadomienie socios. Informacja o głosowaniu zostaje opublikowana również na stronie internetowej Klubu, a także jest przekazywana Katalońskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

**** Zgodnie z artykułem 35 w przypadku jednoczesnego odwołania większości członków Zarządu, m.in. wskutek głosowania nad wotum nieufności, zostaje powołana Komisja Zarządzająca, która zarządza Klubem do czasu nowych wyborów. Liczba członków Komisji to co najmniej 50% liczby członków Zarządu w momencie jego odwołania, przy czym Komisja nie może liczyć mniej niż siedmiu członków. Na czele Komisji Zarządzającej stoi przewodniczący Komisji Finansowej Klubu, który wybiera resztę członków Komisji Zarządzającej razem z Przedstawicielem Socios spośród członków odwołanego Zarządu (z wyjątkiem członków Zarządu, przeciwko którym złożono wotum nieufności), Komisji Finansowej i Komisji Dyscyplinarnej. Głównym zadaniem Komisji Zarządzającej jest przygotowanie wyborów, w których zostanie wybrany nowy zarząd Klubu. Wybory muszą zostać przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania Komisji, przy czym głosowanie nie może odbyć się w dniach 15-30 czerwca.

Poleć artykuł

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.

Kto moze wie ile jest aktualnie socios uprawnionych do glosowania?

Nie jestem pewien, jak może to wyjść. Raczej będzie tak, że będzie wotum nieufności, potem będą wywiady, wypowiedzi kilku socios którzy powiedzą: Tak, byliśmy za wotum i będą nowe wybory, ale Josep Bartomeu przedstawił nam plan zmian które będą wprowadzone jeśli pozostanie na stanowisku. W związku z tym, że podoba nam się planowany model zmian, to zagłosujemy na Bartomeu.

Poleci kilka głów. Dyrektor sportowy, myślę że Braida może wrócić z powrotem, czego bym chciał bardzo. Ale Bartomeu jest teraz nie do ruszenia. My się motywujemy sportowymi ambicjami i tym, by Barcelona wygrywała. Oni mają swoje interesy i kontakty między sobą, na których będzie im zależało najbardziej.

Myślę,że zbiorą te 15% podpisów, e potem może być kłopot z tym głosowaniem i 2/3 głosujących.

Arda Se Queda powiedział ze chce kontynuować karierę w Barcelonie

Naprawdę, wierzycie, że socios zagłosują przeciwko Bartomeu?
Rossel i spółka zniszczyli wszelkie tradycje klubu i jego dobre imię, a 75% w wyborach dostał Bartomeu.

Kibice sukcesu

Na czym najlepiej obstawiać mecze?

Fajnie by było jakby ktoś się pokusił o napisanie artykułu jak to wyglądało przeszłości w takich sytuacjach. Bo podobno historia pokazuje, że żeby w Barcelonie odwołać zarząd trzeba mieć naprawdę mocne "kwity" na zarząd, a takowych teraz ponoć Benedito nie ma.

Z tym zarządem.. Po tym co tu zobaczyłem nie wiem czy chciałbym ubić muche w kiblu

Oby się udało ale będzie bardzo ciężko.

Nie spodziewam sie, zeby wotum przeszlo. Moze po 2 sezonach bez trofeow.

Zarząd na taczki!!!

2/3, nie oszukujmy się, to będzie potwornie trudne zebrać tyle głosów.

Może nie na temat ale właśnie czytałem wywiad z Verrattim który stwierdził że Isco wczoraj zagrał tak świetny mecz ze nawet Messi nie wskakuje na taki poziom ..

Oglądając ostatnio Isco w akcji człowiek zazdrości Realowi że mają takiego zawodnika
konto usunięte

Czyli jeśli wotum przejdzie to wybory powinny odbyć się najwcześniej po nowym roku.

no to chyba wypada tylko powiedzec "do dziela panowie"

Messi ogłosi że nie przedłuża kontraktu dopóki Bartomeu jest na stołku i Benedito szybciutko zbierze potrzebne głosy.
Komentarz usunięty przez użytkownika

Socios widzą co się dzieje i moim zdaniem uda się odwołać zarząd. Ja widzę dwa z kilku powodów dlaczego to nastąpi..... 1 Pośmiewisko z naszego ukochanego klubu do tego wyrok sądowy!!! i inne spartaczone sprawy i 2 Strata Neymara!!!!! piłkarza który miał po zakończeniu kariery Messiego w jakimś stopniu zastąpić Leo!!

Mecz z Juve daje najwieksza szanse na dobry wynik. Jestem dobrej mysli. 3mam kciuki za Beneditto i za Barce.

czyli jakby procedura sie powiodla to najpozniej w lutym bylby nowy zarzad? Teraz jest 14 dni na podpisy, pozniej 10 dni na powolanie Komisji, kolejne 10 na sprawdzenie podpisow, najpozniej po 20 dniach jest glosowanie, pozniej podliczenie wynikow, powolanie Komisji i 3 miesiace na wybory

Nie powinno być problemu z zebraniem odpowiedniej ilości głosów..

Tak z ciekawość ilu jest obecnie Socio? 10% z wszystkich mogących prawnie głosować to jednak duzo

Jak uda się zebrać te 16 000 podpisów to będę bardzo zadowolony :D

Szkoda ze w procedurze nie mozna oprzeć się o Ankietę z fcbarca.com byłoby po temacie :)

Oby Bartka i Zarząd udało się odwołać :)